Algemene voorwaarden Boekhoudopleidingen Balans

Op uw verzoek stuurt Boekhoudopleidingen Balans u deze algemene voorwaarden kosteloos toe. Indien u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten wij deze graag toe.

De voorwaarden staan ook op de website vermeld en kunnen gedownload worden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Boekhoudopleidingen Balans: Opleidingsinstituut gevestigd Oudorperplein 39, 1823HA te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37104874.
 2. Opleiding/Training: vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent en deelnemer.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die middels inschrijving voornemens is een opleiding/training te gaan volgen, een opleiding/training gaat volgen of een opleiding/training volgt bij Boekhoudopleidingen Balans.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 juli 2020 tussen Boekhoudopleidingen Balans en de deelnemer betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van opleidingen en trainingen. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die voor 1 juli 2020 zijn afgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    De overeenkomst tussen Boekhoudopleidingen Balans en de deelnemer komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, email of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer hiervan een elektronische bevestiging.

3.2    Door ondertekening van een inschrijfformulier stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden en met de verzorging van de opleiding/training door Boekhoudopleidingen Balans.

3.3     Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige  inschrijving. De inschrijving wordt definitief na bevestiging door Boekhoudopleidingen Balans aan de deelnemer.

Artikel 4. Uitvoering opleidingen en trainingen

4.1   Boekhoudopleidingen Balans verzorgt de opleiding/training zoals deze op de website is omschreven.

4.2   Boekhoudopleidingen Balans waarborgt de kwaliteit van de opleiding/training door het inzetten van deskundige docenten.

4.3   Boekhoudopleidingen Balans is niet verantwoordelijk voor het uiteindelijk  studieresultaat van de deelnemer.

4.4  Boekhoudopleidingen Balans heeft het recht haar aanbod op de website regelmatig te actualiseren.

4.5  Uitstellen van lessen: De deelnemer kan 24 uur voor aanvang de lesafspraak verzetten.

4.6   Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in staat is om een les te verzorgen zal Boekhoudopleidingen Balans deze les in overleg met de deelnemer inhalen.

Artikel 5. Examens

5.1   Als Boekhoudopleidingen Balans opleidt voor een examens van derden dient de deelnemer zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/ of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij  de deelnemer een geldbedrag in rekening voor het examen. Deze examengelden zijn nooit bij het cursusgeld inbegrepen.

5.2   Op de website wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is.

5.3   De examinerende instantie kan eisen stellen voor deelname aan het examen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze eisen.

Artikel 6. Annulering opleiding/training (door deelnemer)

6.1    Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een opleiding/training met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien werkdagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling:

–    annulering voordat de opleiding/training is begonnen geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;

–    bij annulering van een opleiding minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding/training is de deelnemer de door Balans Boekhoudopleidingen gemaakte kosten (zoals lesmateriaal) verschuldigd.

–    bij annulering van een training is het gehele bedrag van de training verschuldigd. De deelnemer mag een vervanger sturen, mits vooraf met Boekhoudopleidingen Balans overlegd.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1    De deelnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen.

7.2    Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een opleiding/training heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, mits de deelnemer nog niet aan de opleiding/training heeft deelgenomen.

7.3    Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de deelnemer een termijn van veertien werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De deelnemer dient het lesmateriaal aangetekend terug te zenden.

7.4       Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als de opleiding of training door Boekhoudopleidingen Balans met instemming van de deelnemer is begonnen, voordat  de termijn van veertien werkdagen is verstreken.

Artikel 8. Prijzen

8.1    De opgegeven prijzen van opleidingen en trainingen zijn prijzen in euro’s en vrijgesteld van btw. Prijzen van lesmateriaal zijn inclusief btw.

8.2    De prijzen zoals Boekhoudopleidingen Balans deze op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de opleiding/training  c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

8.3    De deelnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de cursus c.q. aflevering  van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.

8.4    Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 9. Levering lesmateriaal

9.1    Wanneer volgens de beschrijving op de website een training wordt   aangeboden inclusief lesmateriaal, levert Boekhoudopleidingen Balans dit lesmateriaal tijdig aan de deelnemer. Het voor de deelnemer bestelde lesmateriaal wordt bij de training uitgedeeld of naar het door de deelnemer opgegeven adres verzonden.

9.2    Het door Boekhoudopleidingen Balans aan de deelnemer geleverde lesmateriaal blijft eigendom van Boekhoudopleidingen Balans totdat het bedrag van het lesmateriaal volledig aan Boekhoudopleidingen Balans is voldaan. Na het betalen van het volledige bedrag van het lesmateriaal wordt de deelnemer de eigenaar van het lesmateriaal.

9.3   Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door Boekhoudopleidingen Balans vervangen, indien dit aan Boekhoudopleidingen Balans toe te rekenen is.

9.4  Copyright van alle door Boekhoudopleidingen Balans gebruikte lesmateriaal en  examens berust bij Boekhoudopleidingen Balans, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in  het lesmateriaal.

Artikel 10. Betaling

10.1   Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

10.2 Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Boekhoudopleidingen Balans gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de deelnemer in rekening te brengen.

10.3 Wanneer het geld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Boekhoudopleidingen Balans gerechtigd te stoppen met de lessen. Dit ontslaat de deelnemer niet van zijn of haar betalingsverplichting het volledige tarief van de opleiding/training onverkort te voldoen.

10.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal Boekhoudopleidingen Balans het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 11. Privacy

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Boekhoudopleidingen Balans, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Boekhoudopleidingen Balans zal deze informatie alleen gebruiken om de deelnemer te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt Boekhoudopleidingen Balans zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Artikel 12. Vragen en klachten

12.1 Boekhoudopleidingen Balans streeft ernaar om vragen van administratieve aard en  vragen over de inhoud van de cursus binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Boekhoudopleidingen Balans per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer  men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Boekhoudopleidingen Balans, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De deelnemer maakt haar klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar, op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze (zie voor de klachtenregeling bladzijde 5 van deze algemene voorwaarden). Alleen dan zal Boekhoudopleidingen Balans de klacht in behandeling kunnen nemen. Boekhoudopleidingen Balans adviseert de deelnemer om de klacht per aangetekende brief te versturen. Boekhoudopleidingen Balans zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.

12.3     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13.

Artikel 13. Geschillenregeling

13.1     De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

13.2     Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van  toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschilarbiter mevrouw drs. A.G.M. Dorresteijn RC.

13.3 De geschilarbiter neemt een geschil slechts in behandeling, indien de deelnemer zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 (de klachtenprocedure) bij Boekhoudopleidingen Balans heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

13.4 Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

13.5  Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

13.6 Wanneer de deelnemer een geschil voorlegt aan de geschilarbiter, is Boekhoudopleidingen Balans aan deze keuze gebonden.

13.7 Wanneer Boekhoudopleidingen Balans een geschil wil voorleggen aan de geschilarbiter, vraagt zij eerst de deelnemer schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Boekhoudopleidingen Balans kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone  rechter voor te leggen.

13.8  De beslissing van de geschilarbiter gebeurt in de vorm van een bindend advies.  Zie voor meer informatie over de geschillenregeling op pagina 5 van deze algemene  voorwaarden.

Boekhoudopleidingen Balans

versie 1 april 2022.

 

 Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, kunt u die aan ons voorleggen. Hierbij wordt de volgende procedure in acht genomen.

 1. Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Boekhoudopleidingen Balans. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.

 1. Kenbaarheid

Klachten dienen schriftelijk aan Boekhoudopleidingen Balans kenbaar gemaakt te worden via: Boekhoudopleidingen Balans, Oudorperplein 39, 1823 HA Alkmaar.

Boekhoudopleidingen Balans neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Boekhoudopleidingen Balans adviseert de deelnemer daarom om de klacht aangetekend te versturen. De (aspirant-)deelnemer geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is.

Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch of per email kenbaar worden gemaakt. Boekhoudopleidingen Balans zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

 1. Privacy

Een klacht zal door Boekhoudopleidingen Balans altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 1. Bevestiging klacht

Boekhoudopleidingen Balans zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

 1. Onderzoek klacht

Boekhoudopleidingen Balans verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen 4 weken maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager.

 1. Reactie op het onderzoek

Boekhoudopleidingen Balans zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

 1. Geschillenregeling

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13 van de algemene voorwaarden.

 1. Geschillen tussen (aspirant-)deelnemer en Boekhoudopleidingen Balans over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de geschilarbiter, Mevrouw drs. A.G.M. Dorresteijn RC, Singel 83, 3984 NW Odijk., email: a.dorresteijn@planet.nl
 2. De geschilarbiter neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de algemene voorwaarden (de klachtenprocedure) bij Boekhoudopleidingen Balans heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de geschilarbiter moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de geschilarbiter is er sprake van een formeel geschil.
 3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschilarbiter aanhangig te worden gemaakt.
 4. Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding van € 75,- aan de Geschilarbiter verschuldigd.
 5. Wanneer de (aspirant-)deelnemer een geschil voorlegt aan de geschilarbiter, is Boekhoudopleidingen Balans aan deze keuze gebonden.
 6. Wanneer Boekhoudopleidingen Balans een geschil wil voorleggen aan de geschilarbiter, moet zij eerst de (aspirant-)deelnemer schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Boekhoudopleidingen Balans dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 7. De beslissing van de geschilarbiter gebeurt in de vorm van een bindend advies voor Boekhoudopleidingen Balans, binnen 6 weken na ontvangst van de klacht.
 1. Bewaartermijn klachten

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.