Privacyverklaring

Boekhoudopleidingen Balans, gevestigd aan de Merwedestraat 1A, 1823 VK Alkmaar, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Merwedestraat 1A
1823 VK Alkmaar
0725156521
Info@boekhoudopleiding.nl
Henny Krom is de Functionaris Gegevensbescherming van Boekhoudopleidingen Balans.
Zij is te bereiken via Info@boekhoudopleiding.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boekhoudopleidingen Balans verwerkt de persoonsgegevens die op onze site achter gelaten
kunnen worden vertrouwelijk. Het betreft alleen uw naam en emailadres.
Wij gebruiken geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@boekhoudopleiding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Boekhoudopleidingen Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
– Boekhoudopleidingen Balans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Boekhoudopleidingen Balans neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde
verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boekhoudopleidingen Balans)

tussen zit. Boekhoudopleidingen Balans gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen
om persoonsgegevens op te slaan.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boekhoudopleidingen Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Boekhoudopleidingen Balans verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boekhoudopleidingen Balans gebruikt alleen technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit
kunt u zelf doen door een email te zenden naar de functionaris gegevensbescherming.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons
bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar info@boekhoudopleiding.nl.
Boekhoudopleidingen Balans zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op
uw verzoek reageren.
Boekhoudopleidingen Balans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boekhoudopleidingen Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met de functionaris gegevensbescherming of via info@boekhoudopleiding.nl

Wilt u deze informatie downloaden? Druk dan op de onderstaande link:

Privacyverklaring
Mei 2018